Rakh Rohri Ware Te

Sai Vasanshah Darbar

Sai Vasanshah Darbar, a secular place & house of prayer which was founded by Sai Parushah Saheb & Sai Vasanshah Saheb.

Pujya Sai Vasanshah darbars are located at many places, but mainly at

  1. Asautad Rohri (Sindh, Pakistan)
  2. Ulhasnagar 5 (Mumbai, Maharastra)
  3. Jaripatka (Nagpur, Maharastra)

 

Jai Vasanshah

Paathshaahi

Gaadinasheen Sai Kaliram Saheb 

Rakh Rohri Ware Te

Gadinasheen Sai Kaliram Saheb

Devri Saheb

306855342_5583169095060273_8538903364850220992_n

Sai Vasanghot

306984453_5583169111726938_3983257558066806839_n

GALLERY

Our Gallery

Live Programme

Shahenshahi Chaliya Saheb 2022